Kinek jár ingyenes orvosi ellátás ma Magyarországon?

Kinek jár ingyenes orvosi ellátás?

Kinek jár ingyenes orvosi ellátás?

A címbeli kérdés kissé eltér az oldal fő témájától, hiszen elsősorban adózási és munkaügyekkel foglalkozunk, de egy korábbi cikkünk nyomán nagyon sokan kérdeztétek, hogy a saját helyzetetekben kell-e fizetni egészségügyi szolgáltatási járulékot.

Kinek jár ingyenes orvosi ellátás?

Induljunk el az elejéről. Egészségügyi ellátás szempontjából 3 féle csoportba sorolhatjuk az embereket:

Biztosított: általában munkavállaló, egyéni vagy társas vállalkozó, őstermelő, álláskeresési támogatásban részesülő. Jogosult orvosi és pénzbeli ellátásra is (pl. táppénz). Az egészségügyi járulékuk rendezett, hiszen havonta levonják a béréből.

Más jogcímen jogosult ellátásra: a következő bekezdésben pontosan felsorolom.

Rendezetlen jogviszonyúak: akik nem tartoznak az előző két csoportba. Nekik kell járulékot fizetni maguk után. Ezt hivatalosan egészségügyi szolgáltatási járuléknak hívják, a mértéke 2016-ben 7050 Ft/hó (előző években: 2014: 6 810 Ft/hó, 2013: 6660 Ft/hó 2015: 6930 Ft), ez alapján jár az orvosi ellátás.

Kik is azok a a titokzatos “más jogcímen orvosi ellátásra jogosult” emberek?

Katt ide!
Ha a következő felsorolásban benne vagy, akkor nem kell járulékot fizetned, jogosult vagy orvosi ellátásra.
A törvény szövegéből kiragadva felsorolom a leggyakoribb eseteket, de a cikk végére beillesztem a pontos jogszabályi felsorolást is, kérdéses ügyben érdemes végig böngészned.
Lássuk, kinek jár ingyenes orvosi ellátás járulékfizetés nélkül az alábbi ellátások mellett:

 • táppénz
 • gyes, gyed, thgy
 • nyugdíjas
 • rokkant
 • ápolási díjban részesülő
 • nappalis egyetemista/főiskolás
 • megváltozott munkaképességűek, bizonyos feltételekkel
 • fogvatartott
 • nevelőszülő
 • ekho-t fizetők
 • hajléktalanok
 • szociálisan rászorultak
 • kiskorúak.

Passzív jogosultság

Ha megszűnik a munkaviszonyod (pontosabban az ellátásra való jogosultságod), akkor még további 45 napig passzív jogon jár az ingyenes orvosi ellátás. Figyelem! Ha ez a jogviszony 45 napnál rövidebb, akkor csak annyi nap a passzív időszak, amennyi napod van!

Mi a teendő a 45. nap után??

Ha a 45 nap leteltével sem találsz munkát vagy más módon nem leszel biztosított, akkor egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni, ennek összege 2015-ben 6930 Ft/hó.

1. A fizetési kötelezettséget be kell jelenteni a NAV / APEH-hez erre rendszeresített nyomtatványon. Határidő: 15 nap.
2. Fizetni kell 🙁
3. Ha közben munkát találsz, vagy más módon biztosított leszel, akkor nem kell a járulékot  tovább megfizetni. Kijelentő nyomtatványt új munka vagy vállalkozás alapítása esetén nem kell készíteni, egyéb esetekben viszont írásban ki kell jelentkezni. Határidő: szintén 15 nap.

Kapaszkodj, jogszabály következik

Ennek a honlapnak az egyik célja, hogy a nehezen értelmezhető, sokszor kusza jogszabályokat emberi nyelvre lefordítva közvetítse Feléd, emiatt nem is szoktam jogszabályt szó szerint beidézni.  Most mégis kivételt teszek.

Ha részleteke menően kíváncsi vagy, íme a hivatalos lista: (az átláthatóság kedvéért a leggyakoribb eseteket bordóval kiemelten), innen megtudhatod pontosan, hogy kinek jár ingyenes orvosi ellátás társadalombiztosítás alapján.

1997. évi LXXX. törvény (Tbj.) 16. §.

 •  táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, baleseti táppénzben, baleseti járadékban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, 
 •  saját jogán nyugdíjban, hozzátartozói nyugellátásban, rehabilitációs járadékban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 •  mezőgazdasági  járadékban  (öregségi,  munkaképtelenségi,  özvegyi  járadékban,  növelt  összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban), megváltozott munkaképességű személyek ellátásában, bányászok egészségkárosodási járadékában, fogyatékossági támogatásban, rokkantsági járadékban, házastársi pótlékban, házastársi jövedelempótlékban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, 
 •  nemzeti gondozási díjban (pótlékban), hadi gondozotti ellátásban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 •  bányászati kereset-kiegészítésben vagy átmeneti bányászjáradékban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 •  gyermekgondozási segélyben részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 •  gyermeknevelési támogatásban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 •  Magyarországon  nyilvántartásba  vett  egyháztól, felekezettől  nyugdíjban részesülő személy,  ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 •  a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi vagy rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban) részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 •  az aktívkorúak ellátására való jogosultság keretében megállapított pénzbeli ellátásban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 •  időskorúak járadékában részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 •  ápolási díjban részesülő személy, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 •  a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó nappali rendszerű iskolai oktatás keretében vagy nappali oktatás munkarendje szerinti köznevelési intézményben, továbbá a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató nagykorú magyar állampolgár, menekült, oltalmazott, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül, a tanulói/hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultsága megszűnéséig (a tanulói/hallgatói jogviszony szünetelése alatt is jogosultak),
 •  az a külföldi állampolgár, aki nemzetközi szerződés vagy az oktatásért felelős miniszter által adományozott ösztöndíj alapján létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll, a tanulói/hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultsága megszűnéséig (a tanulói/hallgatói jogviszony szünetelése alatt is jogosultak),
 •  az  a szomszédos  államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya  alá tartozó személy,  aki a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében államilag támogatott, vagy magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzési formában hallgatói jogviszonyban áll a tanulói/hallgatói jogviszony kezdetétől a diákigazolványra való jogosultsága megszűnéséig (a tanulói/hallgatói jogviszony szünetelése alatt is jogosultak),
 •  megváltozott munkaképességű személy, ha munkaképesség-változásának mértéke az 50 százalékot eléri, illetve egészségkárosodást szenvedett személy, ha egészségkárosodásának mértéke a 40 százalékot eléri vagy egészségi állapota 50 százalékos vagy ennél kisebb mértékű és mindegyik esetben ezt a kormányhivatal rehabilitációs szakigazgatási szerve szakvéleményével igazolja, amennyiben társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,   a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát, vagyis 2013. január 1-jétől a 29.400 Ft-ot, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,  
 •  a Magyarország területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező kiskorú magyar állampolgár,vagy kiskorú menekült vagy kiskorú oltalmazott, illetve, a nagykorúsága megszerzését követő további 45 napig jogosult tb támogatott egészségügyi ellátásra 
 •  személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézményben elhelyezett személy (ide nem értve a külföldi állampolgárt), a gyermekvédelmi rendszerben utógondozási ellátásban részesülő 18‐24 éves fiatal felnőtt, továbbá a magyar hatóság által ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett külföldi kiskorú személy,
 •  fogvatartott, [őrizetbe vett, előzetesen letartóztatott, elzárásra utalt, szabadságvesztés büntetést töltő személy]
 • a szociálisan rászorult személy (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 54. §), ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 •  egészségügyi szolgáltatás megszerzése  érdekében  az  egészségbiztosítóval  kötött megállapodás alapján jogosult személy
 •  egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett belföldi személy
 •  nevelőszülői tevékenységet folytató személy,  akinek ebből származó  járulékalapot  képező havi jövedelme nem éri el a minimálbér 30 százalékát (2013. január 1‐jétől a 29.400 Ft‐ot), naptári napokra annak harmincad részét (2013. január 1‐jétől a 1.353 Ft‐ot) ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 •  az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást (ekho-t) fizető személyek (pl: írók, művészek, újságírók, stb), [az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 12. §]
 •  a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó külföldi állampolgárok az abban foglaltak szerint
 •  hajléktalanok, akik után az állam a központi költségvetésen keresztül megfizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékot,
 •  a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló törvény alapján korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesül, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül,
 •  az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvényben meghatározott balettművészeti életjáradékban részesül, ha társadalombiztosítási szempontból belföldinek minősül
 •  a szociális szövetkezetben a szövetkezetekről szóló törvényben meghatározott tagi munkavégzési jogviszonyban álló személy, kivéve e jogviszony szünetelésének időtartamát.

Baráti üdvözlettel: Keresztesné Molnár Anitaen_piros

családi adótanácsadó, az ingatlantulajdonosok adótrénere

De jó cikk! Meg is osztom az ismerőseimmel!narancs nyil

A szabályok bármikor változhatnak! Maradj képben, friss infókkal segítelek a változások követésében 🙂

Neved*
Email-címed*

Ez is érdekelni fog!

Kategória: Adóbevallás, ügyintézés, Nyugdíjasok, betegség Címke: , , ,
58 comments on “Kinek jár ingyenes orvosi ellátás ma Magyarországon?
 1. Farkas Tunde szerint:

  Jo napot. Az lenne a kerdesem,hogy magyarorszagon ha a ferj nyugdijas es a felesegnek nincs biztositasa akkor akkor neki jar-e az ingyenes ellatas.

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   A férj jogán biztosan nem. Mindenki saját jogán lehet biztosított. Ha a feleség nem nyugdíjas, akkor fizetnie kell maga után a TB-t, ez 2018. január 1-től 7320 Ft havonta.

 2. Adrienn szerint:

  Üdvözlöm! Munkahelyem megszűnt 2017. Júniusban de semmilyen kilépő papírom nincs olyan mintha még most is lenne munkaviszonyom,a cégtől mindenki ,,felszívódott,, NAV eljárás folyik ellene…Ezalatt gyesen voltam ( 2017.október 5-ig ) Jelenleg egyszerűsített foglalkoztatás keretében dolgozom már máshol. Erre tb-t nem fizetnek utánam úgy tudom…Orvoshoz szerencsére ritkán járok így nem tudom,hogy piros lenne-e a jelzésem de rendezni akarom a dolgot. A gyes utáni 45 napom is lejárt de a régi munkahelyem papíron Elvileg még megvan… Mikortól kellene fizetnem ? Valamint gyermekem kivizsgálása jelenleg tart ( SNI lesz valószínűleg,közösségbe nem is járhat ) és újra megigényelhetem a gyest. Ebben az esetben újra biztosított leszek ? Előre is köszönöm szépen válaszát !

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Kedves Adrienn!

   A GYES újra folyósításától újra biztosított leszel és nem kell a járulékot fizetni. A munkahelyed pontos megszűnésével kapcsolatosan pedig a NAV eljárást lefolytató ügyintéző tud segítséget adni.

 3. Váradi Gabriella szerint:

  Kedves Anita!Azt szeretném tudni,hogy ha a párom augusztus 1-től van bejelentve,kb.mikor mehet el nyugodtan a fogászatra,hogy ellássák,gond nélkül.Előre is köszönöm Gabi

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Kedves Gabi!

   Bármikor gond nélkül elmehet a fogászatra, ha augusztus 01. előtt nem volt bejelentett munkája, akkor is biztosítottnak kellett lennie valamilyen módon, legrosszabb esetben úgy, hogy saját maga után fizetnie kellett a TB-t. Ha nem rendezte a korábbi időszakban az egészségügyi járulékát, akkor előbb-utóbb a NAV be fogja vasalni rajta 🙁

 4. Juhász Róbert szerint:

  Kedves Anita! A Munkaügyi központ támogatott tanfolyamot indit. A résztvevőknek kell e TB-t fizetni, illetve levonják a támogatási dijból?

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Kedves Robi! Ezt a Munkaügyi Központban fogják neked megmondani 🙂

 5. Andor szerint:

  Kedves Anita,
  Kulfoldon szuletett mindharom gyerekem (nem EU-s orszag). Jelenleg 6, 8 es 10 evesek. A gyerekek magyar utlevellel rendelkeznek. Iden haza szeretnenk koltozni. Kaphatnak TAJ kartyat? Es ha igen, akkor mennyit kell erte fizetni? Olyasmit olvastam a neten, hogy 24 honapnyi jarulekot ki kell egyszerre fizetni, hogy ingyenes orvosi ellatasban reszesuljenek. Ez igy igaz? Elore is koszonom a valaszat.

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Kedves Andor!
   TB-s kérdésekben érdemes inkább közvetlenül az OEP-hez fordulni.

 6. Klaudia szerint:

  Kedves Anita!

  Én 7. hónapos terhes kismama vagyok, 2 hónapja lettem nagykorú.
  Megváltozott állapotom miatt nem tudom folytatni tanulmányaim, viszont így egyik munkáltató sem akar alkalmazni.
  Tehát nekem fizetnem kell vagy sem?

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Kell.
   A szülést követően leszel jogosult gyes-re, onnantól biztosított is leszel egyúttal, ekkortól már nem kell fizetni az egészségügyi szolgáltatási járulékodat.

 7. Franciska szerint:

  Kedves Anita!

  Kérdésem lenne hogy terhesség 3.hónapjától jár e ingyenes tb ellátás? MErt én sok helyen ezt olvastam és így tájékoztattak, s most amikor megszületett a kisfiam akkor kiküldték az alapjában tartozásos papírt a születése napjáig.
  Másik kérdésem az lenne, hogy van e valami lehetőség tartozás mérséklésének kérésére (hogy valamennyit elengedjenek), mert van hátralékom, de nem találtam munkát évek óta (sajnos még kevesebb esélyt látok erre) így nem fogok gyedet kapni, és voltam regisztrált munkanélküli is (persze pályakezdőségem miatt, így ott se részültem semmilyen támogatásban vagy segélyben, így akkor sem járt tb) és nem tudom miből fogom kifizetni ezt az összeget.
  előre is köszönöm a segítséget

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Kedves Franciska!
   Tudtommal a várandósság alatt nem jár teljes körű tb-ellátás. A GYES alatt viszont jogosult lesz az orvosi ellátásra. A tartozásra lehet részletfizetést kérni, ill. 5 év után egyszerűen elévül és törölni fogják 🙂

 8. Edina szerint:

  Kedves Anita!
  Jún.24-én megszűnt a munkaviszonyom, úgy tudom, ezután még 45 napig kapok ellátást, vagyis aug.8-tól kellene bejelentkeznem az adóhatósághoz, miszerint a továbbiakban én fizetem magam után az eü-i szolgáltatási járulékot (7050 Ft). Úgy tudom, a bejelentésre 15 napos határidő van. Viszont én már most tudom, hogy aug.11-én kötelező orvosi vizsgálatra kell mennem a nőgyógyászhoz, mert 9 hetes terhes vagyok. A kérdésem az lenne, hogy aug.11-én így most megcsinálhatják a vizsgálatot, akkor is csak a 7050 Ft-ot kell majd befizetnem vagy úgy tekintik, hogy már lejárt a 45 nap és még nem is fizetem magam után a járulékot, tehát fizetnem kéne külön az ellátásért/vizsgálatért?
  Válaszát előre is köszönöm!

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Kedves Edina!
   A tb nyilvántartó rendszere nem működik ennyire gyorsan, valószínűtlen, hogy 3 nap alatt pirosra állítanák a taj-számodat.
   Ha már ennyire klasszul kiszámoltad a napokat, miért halogatnád a bejelentkezést? Intézd el aug. 8-9-10-én a bejelentkezést, az augusztusi járulékodat úgyis a szeptember 12-ig kell befizetni. Mivel tört hónap, nem is 7050 Ft lesz. A babához szívből gratulálok 🙂

 9. Sörös Abigél szerint:

  Kedves Anita!
  Érdeklődni szeretnék,hogy 2012 óta GYES-en vagyok és nem fizettem a TB-t mióta megszületett a második kislányom,2013 ban megfogant a legkisebb is és senkinem szólt,hogy nincs fizete a TB-m. Most 2016 ban kültek végrehajtást TB miatt,hogy 2012-2016 ig nem fizettem! Úgy tudtam hogy GYES alatt nem kell fizetni TB-t!? És sajnos nem tudtam hogy be kell jelentenem a NAV-nál? Mit tegyek? Köszönettel: Abigél

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Kedves Abigél!
   A gyes alatt valóban nem kell TB-t fizetni! Volt már ilyen esetem, szépen rendeződött, szóval nyugi 🙂
   Szedd össze ezeket az iratokat és menj be személyesen adategyeztetésre:
   saját személyi iratatid, gyes határozatok, gyerekek anyakönyvi kivonatai, gyerekek adókártyája.
   Vigyél magaddal egy kis hideg élelmet, mert nem lesz gyors az ügyintézés, de rendben lesz minden 😉

 10. Antal Regina szerint:

  Kedves Anita!

  Június 30-al szűnt meg a hallgatói jogviszonyom. Azt szeretném kérdezni, hogy mikortól kellene elkezdenem fizetnem az egészségügyi ellátásért? Úgy tudom, hogy október 31-ig még él a diákigazolványom és utána még plusz 45 nap türelmi idő van, és ez a szabályozás (míg a diákigazolványom él + 45 nap) él-e még?

  Előre is köszönöm válaszát!

 11. Andrikó ferenc szerint:

  Kedves Anita!
  Szeretném tudni jár-e TB ellátás (ha igen, milyen feltételekkel) annak a jelenleg Kanadában dolgozó ismerősömnek aki gyerekként került ki Kanadába,és nyugdíjba vonulását követően – két év múlva- haza települne Magyarországra, már mint magyar állampolgár. (Értelemszerűen munkaviszonya csak Kanadában van/volt)
  Üdvözlettel: A. Ferenc

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Kedves Ferenc! Erre a kérdésre szerintem korrekt szakember nem fog válaszolni. Ki tudja, mi lesz 2 év múlva??

 12. Viktoria szerint:

  Azt szeretném kérdezni,hogy gyesen vagyok 2 éve,és fizettem a tb-t,most tudtam meg hogy tulajdonképpen nem is kellett volna?,Mi a teendő ilyen esetben.

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Kedves Viki! A legegyszerűbb, ha személyesen bemégy az Egészségpénztárhoz és az ügyintéző segítségével kitöltöd a szükséges nyomtatványokat. A túlfizetést vissza fogod kapni 🙂

 13. Erzsébet szerint:

  Tisztelt Anita!

  Abban szeretnék segítséget kérni, hogy külföldön élő idős ismerősünk /Amerika/, magyar állampolgár, és magyarországról nyugdíjat is kap, ha hazalátogat milyen feltételekkel részesülhet ingyenes orvosi ellátásban.

  Tisztelettel várom válaszát!

 14. Nemeth Zsuzsa szerint:

  Kedves Anita!

  Érdeklődni szeretnék. Amerikai állampolgár Magyarországon dolgozott éveken keresztül magyar munkaszerződéssel, így természetesen volt TAJ kártyája. A munkaviszony megszűnésétől számított 45 napig jár neki is a passzív biztosítási jog? A tartózkodási engedélye lejárt a 45 nap közben, nem tudom, ez számít-e ebben az esetben. Ha tudna esetleg erre vonatkozó jogszabályt is említeni, nagyon hálás lennék!

  ELőre is köszönöm,

  Németh Zsuzsa

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Szerintem neki is jár a 45 nap. Viszont ha közben lejár a tartózkodási engedélye, akkor nyilván el kell hagynia az országot.

 15. Beni Erika szerint:

  Tisztelt Anita!
  Szeretném a segítségét kérni abban, hogy fiam idén érettségizett, de tanulmányai nem akarta folytatni. Mivel még csak 17 éves és jövő tavasszal tölti be a 18 életévét, így nem nagykorú és nem tudom, hogy a TB kötelezettséget meg kell-e utánna fizetni, vagy csak tavasztól, ha már nagykorú lett.
  Köszönette: B.Erika

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Kedves Erika!
   Mint a cikkben is olvashatod, a kiskorúaknak jár orvosi ellátás. A járulékot majd csak a nagykorúvá válásától kell fizetni.
   Mivel 2016-ban lesz nagykorú, erdemes lesz januárban figyelni a híreket, lehet, hogy változás lesz.

 16. Nagy Andrea szerint:

  Üdvözlöm

  Az hogy lehetséges, hogy jùn 26 óta nincs munkaviszonyom ès mèg mindig él a tbm. Passzìv jogon 45 nap màr eltelt de mèg mindig van betegbiztosìtàsom.

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Sima rendszerhiba. Fordítva is előfordul: folyamatos munkaviszony mellett pirosat kap a TAJ-szám…

 17. Orbán Gyula szerint:

  Akik életükben nem dolgoztak (3-400 ezer)hogyan kaphatnak orvosi ellátást?
  A párom nyugdíj előtt áll,de 10 éve állástalan és a nyugdíjamból kell fizetni a TB-t!

  Akkor “hogyisvan” ez?

 18. V.Lné szerint:

  Kedves Anita!
  Ismerősöm a 2014. évi családi adókedvezményt 1 gyermeke után tavaly nem vette igénybe. Hogyan tehetné ezt meg visszamenőleg? Az adóbevallását már beadta és nem jelezte ezt.
  Köszönöm gyors válaszát.

 19. B. Ferenc szerint:

  Kedves Anita!
  Én voltam a szociális irodában beadtam a kérelmet az “ingyenes TB-re”, és “megtagadták” (így volt a válaszlevélben)(!?), mert van lakásom és van egy 22 éves autóm, csak éppen munkám nincs de ez őket nem érdekli!

 20. Enikő szerint:

  Kedves Anita!

  Azt szeretném kérdezni hogy gyermek nevelési támogatást kapok most úgy úgy adódott több orvoshoz kellett mennem az egyiknél ahol még nem jártam pirosat világított ott miért nem voltam biztosított?

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Adminisztrációs hiba.
   Sajna elég gyengécske a nyilvántartási rendszer még mindig 🙁

 21. Noémi szerint:

  Kedves Anita !
  A legkisebb gyermekünk után én kaptam Gyest,egészen 1 éves koráig/2014 márciusában töltötte/
  Jogosultságomról lemondva,férjem igényelt Gyedet.
  2014 júniusáig esti iskolába jártam.
  Márciustól- Júniusig biztosított voltam ?
  Most akadtam erre az oldalra,még semmit nem intéztem ez ügyben..
  Ha most lenne szükségem orvosi ellátásra,akkor már nem látnának el ingyen,mert le vagyok maradva jó pár havi járulékmegfizetésről ?
  Hol tudnám mielőbb rendezni?
  Köszönettel : Noémi

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Kedves Noémi!
   A megadott infók alapján júniusig biztosított voltál.
   Az elmaradás rendezésében, a szükséges nyomtatvány elkésíztésében tudok segíteni, keress meg az iroda@tudatosadozo.hu emailcímen a részletek miatt.

 22. Olivia88 szerint:

  Kedves Anita!

  Juniusban vegeztem nappali tagozaton, igy az allam még oktober 31-ig fizeti helyettem a tb-t, es a 45 napos passziv jogosultsaggal kapcsolatban szeretnek erdeklodni (még nem talaltam allast). Ez azt jelenti, hogy ha a 45 napon belul orvosi ellatasban reszesulok, akkor azt még fizeti helyettem az allam es csak december 16-tol kene magamnak fizetni? Vagy 45 napom van arra, hogy jelentkezzek a NAV-nal es ha ez ido alatt orvosi ellatasban reszesulok, akkor azt kulon kiszamlazzak?

  Segitseget elore is koszonom!

  Udvozlettel,

  Olivia

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Kedves Olívia!
   December 15-ig rendben lesz a TB-d, 16-tól kell fizetni a járulékot. Ezzel a december 16-i kezdő időponttal be kell adni egy nyomtatványt és fizetni, ezzel jogosult leszel az orvosi ellátásra.

 23. Brigitta szerint:

  Kedves Anita!

  Férjem heti 40 órára van papíron bejelentve. Csakhogy rájöttünk, hogy a cég nem jelentette be az adóhatóságnál csak heti 10 órára!Okmányiroda adott róla igazolást. Ennek alapján fizette utána a TB-t is. Most akkor a különbözetet nekünk kell majd kifizetni? Természetesen bíróság lesz az ügyből, őt és nagyon sok munkatársát megtévesztették, becsapták.

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Kedves Natalia!
   Nem, nem kell megfizetnetek a hiányzó járulékot. Vélhetően a volt munkáltatónak kell megfizetni, a bíróság határozata lesz a mérvadó ez ügyben.

 24. Láng Ottó szerint:

  Kedves Anita
  Lanyom 2009 ben szült es a munkaltatoja utan kapta a Gyed- et es gyest.
  2011-ben ismet szult ezert folyamatosan kapta a fenti tamogatasokat es a Tb -juk is rendezett volt.
  Iden februarban a kisebb gyermeke is elerte a 3 eves kort azota csak a Gyes- t kapja a ket gyereke utan, de mivel a volt munkahelye bezart es újat nem tud talalni- így nem jogosult a Tb-re sem mar, allitja a kezelo orvosa.
  Letezik hogy egy gyermekeit egyedul alkalmi munkabol esetenkenti takaritasbol elo anya, ha megbetegszik ne kapjon orvosi ellatast 2014-ben Magyarorszagon???

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Kedves Ottó!
   Bár ezért most sokan megköveznének, de hidd el nekem, hogy Magyarországon rendkívül erős a szociális háló – még európai viszonylatban is!
   Az orvosi ellátásra való jogosultságát tudja a lányod rendezni. Keresse fel a helyi önkormányzat szociális osztályát és rászorultsági alapon igazolványt fog kapni, amivel járhat orvoshoz.

 25. Renàta szerint:

  Egy olyan kèrdèsem lenne h jelenleg nincs bejelentett munkahelyem ès most tudtuk meg a pàrommal hogy babàt vàrunk. Ilyenkor kapunk e ingyenes orvosi ellàtàst? Vagy azt a nögyògyàsszal kell megbeszèlnem? Elöre is köszönöm a vàlaszt

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   A terhesgondozás, szülészeti ellátás alanyi jogon jár.
   A GYED-re való jogosultságodnak viszont gyorsan számolj utána!

 26. hoffmann béla szerint:

  Nyugdíjas vagyok, tehát jár az ingyenes orvosi ellátás. Magyarázza meg nekem valaki, hogy szakorvosi beutalóval a Lukács Gyógyakármiben a 15 súlyfürdőért miért kell fizetnem majd 30 000 Ft-ot????
  Abban az átkosban 3 hetes kinnlakásos kezelés sorozatot kaptam /6 féle kezelés/ INGYEN!!

 27. Dith szerint:

  Alapellátásban sem jogosult ellátásra,akinek rendezetlen a jogviszonya? Ezt nem tapasztaltam.

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Ez a rendszer “rendetlenségéből” adódik. Gyakran előfordul a fordítottja is, a rendben lévők piros jelzést kapnak :(.

 28. Andrea szerint:

  Azt szeretném tudni, hogy mi van a már nem kiskorú, de közoktatásban tanulókkal?

  • Keresztesné Molnár Anita szerint:

   Ha nappali tagozatosokról van szó, ők biztosítottnak minősülnek, jár az orvosi ellátás járulékfizetés nélkül is.

 29. Kedves Anita!

  Annyi hozzáfűzni valóm lenne, ha az ember magára fizeti a TB-t és munkahelye lesz (olyan ami fizeti a TB-t…), nem kell az embernek kijelentkeznie, ez automatikusan megtörténik. 2013 január 21 óta dolgozom heti rendszerességgel heti 1 vagy 2 napot tehát max 4 napot fizet a cég, én meg 3-at. Először én is mindig kijelentkeztem, de kiderült, hogy azt nem kell, csak bejelentkezgetni. Az utóbbi néhány hónapban kapok arról is levelet, ha a cég miatt megszakad az én bejelentkezésem. (Így derült ki, hogy bár én beteg voltam, és volt egy másik kislány helyettem -én már nem vagyok kislány, 37 éves) és engem jelentettek be véletlenül szegényke helyett.
  Üdvözlettel: Szabóné Katona Eszter

  • Anita&Lóránt szerint:

   Kedves Eszter!
   Valóban nem minden esetben kell kijelentkezni, ilyen ha az új jogviszonyról a további járulékfizetés a NAV-hoz bejelentésre kerül (konkrétan: munkahelyed lesz, egyéni vagy társas vállalkozást alapítasz).
   Ha viszont egyéb ok miatt szűnik meg a járulékfizetési kötelezettség (ld: más jogcímen ellátásra jogosultak), erről az adóhatóság nem (feltétlenül) értesül, emiatt a kijelentő lapot továbbra is be kell küldeni.
   Köszönöm a pontosítást, a cikkben is javítottam! 🙂

 30. Rácz Erzsébet szerint:

  A fogvatartottaknak miért jár ingyenes ellátás? Akinek pedig nincs jövedelme,mert esélye sincs elhelyezkedni az fizessen,de miből???
  Törjön be valahova,s ha elkapják fogvatartottá válik és kap ingyen ellátást? Senki nem érzi ebben az fonákságot?
  És mi van az ellátás alól kikerült megváltozott munkaképességű emberekkel, nem tudnak dolgozni,nem kapnak semmiféle ellátást,nem tudják fizetni a hozzájárulást,de az átlagnál többször lenne szükségük orvosra,gyógyszerre,s nekik nem jár az ingyenes ellátás! Egy bűnözőnek több a becsülete,mint aki megrokkant??? Ez szerintem nonszensz!!!!!

  • Anita&Lóránt szerint:

   Kedves Erzsébet!
   Pont az általad említett embereknek szociális rászorultsági alapon is jár az orvosi ellátás – külön igazolvány alapján. Ennek kiállításáért a helyi önkormányzat szociális irodájához kell fordulni.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

*